TÜRKİYE BİRA KOLEKSİYONERLERİ KULÜBÜ KURALLARI

GRUBA ÜYELİK, ÜYELİK ÜCRETİ HAKKINDA BİLGİ VE KULLANIM KOŞULLARI

A) TANIMLAR
Madde 1. İşbu tüzükte kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
KULÜP : Türkiye Bira Koleksiyonerleri Kulübü
SİTE : www.tubikok.com
ÜYE : İnternet Sitesi üzerinden üye bildirim formunu dolduran ve kişisel bilgilerini kendi rızası ile site yöneticileri ile paylaşan ve kulüp yöneticileri tarafından üyelik başvuruları onaylanmış gerçek ve tüzel kişiler.
BAŞKAN : Türkiye Bira Koleksiyonerleri kulübü genel kurulunda başkan olarak 2 yıllığına seçilen üye.
YÖNETİM KURULU : Türkiye Bira Koleksiyonerleri Kulübü bünyesinde genel kurul tarafından seçilen üyelerin oluşturduğu karar mercii

B) ÜYELİK KOŞULLARI
Madde 2. Kulüp üyeliği koşulları
a)Kulübe katılım ve üyelik şartlarının değerlendirilmesi Kulüp başkanının inisiyatifindedir.
b)Mevzuata göre; 18 yaşından küçükler grubumuza üye olamaz.
c)Kulübe üye olurken belirlenen aidatın ödenmesi gerekir. İnternet üzerinden doldurulan form ile üyelik başlamaz. Kulüp üyeliği her yıl belirlenecek olan üyelik aidatının ödenmesi ile başlar. Kulübün hiçbir ticari amacı yoktur. Kulübe katılmak kadar kulüpten ayrılmak da gönüllülük esasına dayanır. Bu konuda ve diğer teknik konularda bir şikâyetiniz olursa kulüp başkanıyla iletişim kurulması gerekmektedir. Bu kulüp, herhangi bir tüzel kişiliğe veya ticari bir şirkete bağlı değildir ve bunlara ait resmi iletişim platformlarından biri değildir.
d)Kulübümüze üyelik aktif katılım gerektirir. Senede en az 1 toplantıya katılım şarttır. Aksi takdirde 1 yılın sonunda üyelik sona erdirilecektir.
e)Kulüpte nickname, lakap ve sahte isim kullanılamaz. Sahte isim kullananlar tespit edilmeleri halinde derhal kulüpten çıkarılacaktır. Ancak bira üzerine blog sahibi olanlar ve bloglarının adına üyelik başvurusu yapanlar bu maddeden ayrı tutulmaktadır.
f)Grubumuzun resmi dili Türkçedir.
g)Facebook, twitter İnstagram gibi sosyal iletişim platformlarında kulüp adına açılacak hesaplarda üyelere ait koleksiyonlardan objelere ilişkin fotoğraflar yayınlanabilir. Bu gönderilere ilişkin tüm haklar kulübe ait olup genel amaçla yapılacak etkinliklere ilişkin broşür davetiye gibi hususlarda bu objeler kullanılabilir.

C) KURULLAR
Madde 3. Genel Kurul
a)Genel kurul üyeleri: Bu kulübe üye ve aidatlarını zamanında yatırmış olan herkes genel kurulun üyesi olarak oy kullanma hakkına sahiptir . Genel kurul 2 yılda bir toplanmak suretiyle kulüp bünyesinde görev alacak yönetim kurulunu ve komiteleri seçer. Mali raporları inceler ve görev süresi biten yönetim kurulunu ibra eyler.
b)Toplantı günü ve çağrı: Genel kurul toplanma yeri üyelere 1 ay öncesinden duyurulur. Toplanma yeri yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu aşama üyelerin ulaşım kolaylığı olduğu sürece farklı il ve ilçelerde olabilir. Genel kurula her üye mutlaka katılmak zorundadır. Mazereti olan üyelerin bu mazeretlerini yönetim kuruluna bildirmeleri gerekmektedir.
c)Genel kurul üyeliğinden çıkma: Mazeretsiz olarak iki kez yönetim kuruluna katılmayan üyeler, kulüp üyeliğinden çıkarılır.
Madde 4. Yönetim Kurulu
Genel kurul tarafından 2 yılda bir seçilir. Kulüp adına karar alma yetkisi yönetim kurulundadır. Yönetim kurulu; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sayman, toplu çalışmalar komite başkanı, bilgi ve üyelik komite başkanı, yasa ve tüzükler komite başkanı olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim kurulu 2 ayda bir toplanır. Bu toplantı fiziki halde olabileceği gibi sanal ortam üzerinden de telekonferans sistemi ile yapılabilir. Toplantı öncesi kulüp genel sekreteri toplantı konularını belirler ve yönetim kurulu üyelerine bildirir. Yönetim kurulunda alınacak olağan kararlar oy çokluğu ile olağanüstü kararlar ise oy birliği ile alınır.
Yönetim kurulu toplantısı sonucunda en geç beşinci gün toplantıda alınan karar genel sekreter tarafından kulübün internet sitesinden genel kurul üyelerine duyurulur.
a)Başkan: Cem Atay
b)Başkan Yardımcısı: Utkan Demiröz
c)Genel Sekreter: Hakan Özdemir
d)Genel Sayman: Utkan Demiröz
e)Toplu Çalışmalar Medya ve Halkla İlişkiler Komite Başkanı: Kerimcan Z.
Üyeler; Alt komiteler yıl içinde değişiklik gösterebilir, komitelerde görev almak gönüllülük esasıyla belirlenir. Yeni aktivite fikirleri neticesinde yeni komiteler oluşturulabilir ve görevliler seçilebilir. Görevden ayrılmak isteğe bağlıdır ancak yerine aday başka bir üye bulunması ile geçerlilik kazanır. Aktivite bitiminde komite sonlandırılabilir ve/veya projeye göre devamlılık arz edebilir.
- Home Brewery: Evren Sekitmez, Server Ersolmaz, Özgün Sarısoy
- BCWC Komitesi: Kemal Hakimoğlu
- Özel Günler Toplantı Komitesi: Cem Tınaz, Ahenk Deniz Aydın
- Kulüp Materyalleri Lojistik Komitesi: Erkut Hancı
- Sosyal – Dijital Medya İletişim Komitesi: Ceren Erdem
f)Bilgi ve Üyelik Komite Başkanı: Ömer İnanç
g)Yasa ve Tüzükler Komite Başkanı: -
h)Bölge Başkanları: Toplantı ve organizasyonlarda bölgenin bilgisini yönetim ile paylaşmak, üyelerin bölgeler bazında üye formu, üye aidatı vb. şartları yerine getirmesinin takibi ve yönetim kurulu ile ortak çalışmaların bölgesel ayaklarının tüm hazırlıklarının tamamlanması. Bölgelerin tüm işleyişinden sorumlu olarak yönetim kurulu kararlarının uygulanmasının takibi görevlerine sahiptir.
-Marmara Bölgesi: Çağlar Kuzlukluoğlu
-İç Anadolu Bölgesi: Mert Kuseyri
-Ege Bölgesi: Tahir Ozan Yumrukaya
-Karadeniz Bölgesi: -
Kurucu yönetim kurulu yukarıdaki komite başkanlarından oluşur.
Madde 5. Kulüp Başkanı: Yerel, ulusal ve uluslararası alanda yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Kurumsal görüşmeleri yapar, sponsorluk faaliyetlerini organize eder. Görev süresi 2 yıldır sürenin sonunda yeniden seçilebilir.
Madde 6. Başkan Yardımcısı: Yönetim kurulu asil üyesidir. Başkan olmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder. Görev süresi 2 yıldır.
Madde 7. Genel Sekreter: Yönetim Kurulu ve Genel Kurul arasındaki koordinasyonu sağlar. Yerel kurulun ulusal ve uluslararası bağlantılarını organize eder. Alt komiteler ve yönetim kurulu arasında ilişkiyi sağlar. Kulüp üyelerine düzenli periyotlarda bilgilendirme yapılmakla sorumludur Görev süresi 2 yıldır.
Madde 8. Genel Sayman: Kulübün mali işlerinden sorumludur. Kulüp üyelerinden toplanılacak aidatların ödemeleri ve kulüp adına yaptırılacak eşantiyonlara fiyat tekliflerine ilişkin raporlamayı düzenli olarak yönetim kuruluna ve genel kurul zamanında kulüp üyelerine sunmak zorundadır Ayrıca Kulübün gelir gider defterini tutmak ve her genel kurulda kulübe mali raporu sunmakla görevlidir. Aynı zamanda kaynak geliştirme ile ilgili çalışmalar yapmalıdır. Görev süresi 2 yıldır. Genel saymanın hatasından kaynaklı bir nedenle mali açıdan sorumlulukta yönetim kurulu müşterek ve müteselsil sorumludur.
Madde 9. Toplu Çalışmalar Medya ve Halkla İlişkiler Komite Başkanı: Yerel projelerin hayata geçirilmesi, toplantı ve organizasyonların ayarlanması, ulusal ve uluslararası projelerin entegrasyonu için proje hazırlar. Hazırlanan bu projeler yönetim kurulunda onaya sunulur eğer Yönetim Kurulu bu projeyi onaylarsa projenin faaliyeti için gereken işlemleri yapar. Tüm yazılı görsel medya organları ile iletişimi sağlamak, ulusal ve uluslararası bazda kulüp bilinirliliğini arttırmak komite başkanının sorumluluğundadır. Projeler bazında görevlendirilen kişiler değişebilir. Görev süresi 2 yıldır sürenin sonunda yeniden seçilebilir.
Madde 10. Bilgi ve Üyelik Komite Başkanı: Kulüp bünyesinde yapılacak eğitimleri düzenler. Yeni üye alımı, üye çıkarımı komite başkanı sorumluluğundadır. Görev süresi 2 yıldır sürenin sonunda yeniden seçilebilir.
Madde 11. Yasa ve Tüzükler Komite Başkanı: kulübe yönelik Tüm yasal süreçleri denetler. Yapılan işlerin kanunlara uygunluğunu sağlar. Kulüp iç tüzüğünün oluşturulması ve işler durumda olmasının sağlanması ile ilgili olarak yönetim kuruluna görüş bildirir. Yönetim kurulunca alınacak karar doğrultusunda tüzükte ve diğer yasal yükümlülüklerde kulüp adına değişiklik yapar bu açıdan doğacak hukuki sorumluluk komite başkanının sorumluluğundadır. Ancak idari sorumluluk açısından komite başkanı yönetim kurulu ile birlikte görev süresi boyunca müşterek ve müteselsil olarak sorumludur görev süresi 2 yıldır ve sürenin bitiminde yeniden seçilebilir. Hukuk eğitimi olması şarttır. Kulüpte bu özellikte birisi yoksa bu hizmet dışarıdan alınabilir.

D) MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 12. Yıllık Aidat: Kulübe katılmak için başvuran Her üye yılda bir kez belirlenen yıllık 150 TL üyelik aidatını kulübün bildirdiği hesap numarasına yatırmak zorundadır. Bu aidat kulüp üyeliği için şarttır. Üyelerden alınacak aidatları belirleme yetkisi yönetim kurulundadır. Her yılın aralık ayında bir sonraki yılın aidat bedeli belirlenir ve üyelere ilan edilir. Yıllık kulüp aidatını ödemeyen üyeye tebligat yapılır ve 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda ödenmeyen aidatlara ilişkin olarak üyenin kulüp ile ilişiği kesilir.
Ek indirimler;
Eş indirimi, Kişi eşi ile birlikte kulüp üyeliğine girmek isterse üyelik ücreti 2 kişi 250TL
Öğrenci indirimi, Kişi resmi öğrenci kimliğini ibraz ederse üyelik ücreti 100TL
Kulüp aidatını ödeyen üyelerimize Kulüp Üyelik Kiti gönderilir. Bu kit içerisinde;
a) Her yıl yenilenen kulüp üyelik kartı.
b) B:ra Dergisi, 2 adet
c) B:ra Dergisi, Bira haritası
d) B:ra Dergisi, Bez çantası
e) B:ra Dergisi, Altlık seti
f) B:ra Dergisi, Yaka iğnesi
g) Kulüp logolu hediye
Madde 13.Kulüp Hediyelik Eşya: Yönetim kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda genel saymanın alacağı fiyat teklifleri doğrultusunda kulüp logosunu taşıyan hediyelik ürünler yaptırılabilir. Bu hediyelik eşyalar yönetim kurulu tarafından belirlenen bedeli karşılığı üyelere satışı yaptırılabilir. Kulübe gelir getirmesi amacıyla satış komisyonu eklenebilir. Bu ürünlerin satışından elde edilecek gelirler genel sayman tarafından mali tabloya işlenir ve genel kurulda üyelere duyurulur.
Madde 14.Organizasyonlar: Yönetim kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda gerçekleştirilecek organizasyonlarda genel maliyet gerektirecek giderler ile bu organizasyon için hazırlanacak hediyelik eşyalar için bir bedel toplanabilir. Hediyelik eşyalara ilişkin hususlarda bir üst fıkradaki hükümler geçerlidir.( yol, yemek, plaket, organizasyon yaka kartı, etkinlik afişi gibi ) bu bedellere ilişkin yapılacak giderler genel sayman denetim ve gözetiminde Toplu Çalışmalar Komite Başkanı tarafından da yapılabilir. Organizasyon sonunda yapılan harcamalar yazılı ve varsa faturaları ile birlikte organizasyonlara ilişkin klasörde saklanır. Bu belgelerin denetimi genel sayman tarafından gerçekleştirilir.
Madde 15.Kulüp Hesap numarası: kulüp aidatının ve diğer ödemelerin yatırılacağı banka hesabı yönetim kurulu olarak belirlenir. Güncel olan hesap bilgisi aşağıdadır.
Utkan DEMİRÖZ
T.C. Garanti Bankası Moda Şubesi: 124 - 6679613
IBAN: TR38 0006 2000 1240 0006 6796 13


E) DİĞER HÜKÜMLER
Madde 16. Yürürlülük tarihi: iş toplam 16 maddeden oluşur 31/12/2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Tüzük içerisindeki maddeler tüm kulüp üyelerini bağlar. Tüzüğe ilişkin sair hususları değiştirme yetkisi yönetim kurulundadır ve yapılacak değişikliğin üyelere bildirimi esastır.hit counter